Gå til sidens indhold

Bedre proces for sager

Den seneste gennemgang af processen for incident management på Datafordeleren har medført fem nye principper, som skal sikre, at sager om fejl, mangler eller ændringer på Datafordeleren bliver behandlet hurtigere og med bedre fordeling af ressourcer.

Processen for at håndtere sager med incident er beskrevet i Datafordelerens Incident Management Policy (Bemærk version 1.1 med de første 19 principper), som indeholder en række principper for, hvordan de enkelte sager bliver håndteret.

Der er blevet tilføjet fem nye principper, som samlet set skal levere bedre overblik over enkeltsager for brugerne, synliggøre ressourceforbruget i sagerne, sikre bedre brug af systemet til sagsbehandling og sikre, at sager med manglende fremdrift bliver hurtigere eskaleret.

Kort om de nye principper:

Princip #20
Ét incident - én incident ticket. En incident ticket må ikke rumme flere forskellige incidents. Alle parter involveret i løsning af et incident er medansvarlige til at sikre overholdelse af dette. Datafordeleroperatørens incident manager kan involveres i en vurdering af at opsplitte et incident.

Princip #21
Involverede parter i løsning af incidents har et udførende medansvar til proaktivt at synliggøre forbruget af ressourcer samt behovet for ressourcer over for Datafordeleroperatørens incident manager, hvis dette har eller vil forhindre fremdrift i løsning af incidents generelt eller for et specifikt incident.

Princip #22
Involverede parter i løsning af et incident har et udførende medansvar til proaktivt at eskalere manglende fremdrift til Datafordeleroperatørens incident manager, uagtet hvilken part der har ansvaret for løsning, og hvor i fejlretningsprocessen incidentet befinder sig.

Princip #23
En eskalering af et incident skal være registreret i Datafordeleroperatørens servicedesk-værktøj (JIRA), som Datafordeleroperatørens incident manager overvåger og følger op på for løsning.

Princip #24
Involverede parter i løsning af et incident har et udførende medansvar til at sikre, at det tydeligt fremgår i Datafordeleroperatørens servicedesk-værktøj (JIRA), hvem der har initiativpligten og ansvaret for løsning. Dette bliver overvåget og sikret af Datafordeleroperatøren.

Processen for at håndtere sager om fejl, mangler eller ændringer på Datafordeleren bliver løbende forbedret i samarbejde med registre og brugere. Kontoret for Fællesoffentlig Datadistribution (FDD) i SDFE er ansvarlig for drift af Datafordeleren, og som sådan benævnt Datafordeleroperatøren i juridisk sammenhæng. Incident manager er ansat i FDD.

Log på selvbetjeningen