Gå til sidens indhold

Geodata på Datafordeleren

Geodata adskiller sig fra de øvrige data på Datafordeleren, fordi geodata ofte er kort i forskellige formater. Skal du hente geodata via Datafordeleren, skal du læse i dokumentationen, så du er sikker på, at data indeholder det, du søger. 

Vi vil anbefale, at du som ny anvender sørger for at følge Trin for trin vejledningen for at sikre, at du kommer godt i gang på Datafordeleren.

Her får du en kort introduktion til særlige forhold, der er gældende for tjenester med geodata på Datafordeleren.

Geodata via webservices

Du kan hente geodata på Datafordeleren i formaterne WMS, WMTS, WFS og WCS via en række tjenester, der kombinerer data og funktionalitet. Se oversigt over tjenester med geodata.

Via Datafordeleren er der således adgang til aktuelle og de senest ajourførte raster- og vektorbaserede topografiske og matrikulære landsdækkende data.

Fordele ved at benytte Datafordelerens webservices:

 • Du modtager altid de mest aktuelle data direkte fra Datafordelerens server. De matrikulære data ajourføres dagligt, mens topografiske data følger Grunddatas specifikke ajourføringsfrekvens.
 • Teknikken bag Datafordeleren gør det nemt at integrere kort og geografiske data med dine egne data og andres data, der hentes direkte fra deres kilder via internettet.
 • Datafordeleren bygger på internationale XML og OpenGIS standarder. Det betyder, at der ikke stilles nogen særlige krav til brugerens IT-systemer.
 • Du behøver ikke at investere tid og ressourcer på at integrere store kopi-datasæt i egne systemer.

Ønsker du hente kort fra Datafordeleren via egen webapplikation kan du med fordel hente inspiration fra Datafordelerens kodeeksempler på GitHub.

Geodata via filudtræk

Du kan også downloade geodata på Datafordeleren via filudtræk.

Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. På Datafordeleren kaldes de for prædefinerede udtræk.

For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Brugerdefinerede udtræk er aktuelle data på udtrækstidspunktet.

Hvis du er vant til at hente geodata på Kortforsyningen, kender du nedenstående kategorier. Under hver enkel kategori kan du læse om, hvordan du får hjælp til at finde de samme data på Datafordeleren:

 • Grundlæggende landkortdata

  Grundlæggende landkortdata består af ortofotos og GeoDanmark-data, som indsamles i samarbejde mellem Staten og kommunerne. GeoDanmark-data er det grunddatasæt, som udgør det fællesoffentligt forvaltningsgrundlag.

  På Datafordeleren hentes de grundlæggende landkortdata fra følgende to registre: 

  • GeoDanmark Ortofoto
  • GeoDanmark Vektor


  Under 
  DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde yderligere informationer om registrenes tjenester.

 • Landinddelinger

  Landinddelinger består af administrative grænser, for eksempel regioner, kommuner, sogne med videre.

  På Datafordeleren kan du hente de grundlæggende landindelinger fra: 

  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)


  Under 
  DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde yderligere informationer om registrets tjenester.

 • Matrikeldata

  Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises for eksempel de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

  På Datafordeleren hentes matrikedata fra: 

  • Matriklen (MAT)


  Under 
  DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde yderligere informationer om registrets tjenester.

 • DHM - Danmarks Højdemodel

  Danmarks Højdemodel (DHM) er en digital model af landskabet i tre dimensioner. Højdemodellen kan anvendes til klimatilpasning, planlægning, projektering, landskabsanalyser og visualiseringer.

  På Datafordeleren hentes højdemodellen fra: 

  • Danmarks Højdemodel (DHM)


  Under 
  DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde yderligere informationer om registrets tjenester.

 • Stednavnedata

  Stednavnedata består af stednavneangivelser, herunder navne på byer og andre lokaliteter.

  På Datafordeleren hentes stednavnedata fra: 

  • Danske Stednavne


  Under 
  DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde yderligere informationer om registrets tjenester.

 • Topografiske kort

  Topografiske kort er landkort, som viser, veje, bygninger, vandløb, skove, søer etc. Topografiske kort findes i flere målestoksforhold med varierende detaljeringsgrader, egnet til forskelligt brug. De findes både som historiske og aktuelle kort.

  På Datafordeleren hentes de topografiske kort fra: 

  • Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)


  Under 
  DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde yderligere informationer om registrets tjenester.

Særlige forhold for geodata

Geodata adskiller sig fra de øvrige data på Datafordeleren. Her kan du få en kort introduktion til særlige forhold der er gældende for geodatatjenester.

 • GIS-klient

  En række tjenester på Datafordeleren stiller geodata til rådighed. Det er muligt at hente geodata i GIS-klienter.

  I Datafordeleren etableres en URL, som kopieres ind i GIS-klienten, hvorefter webtjenestens lag stilles til rådighed.

  Tjenestens URL finder du under tjenesten i DATAOVERSIGT på datafordeler.dk. URL'en skal du berige med din tjenestebrugers brugernavn og adgangskode.

  I følgende guides kan du få hjælp til at benytte en række GIS-klienter (QGIS, MapInfo og ArcMap)

  Se hvilke GIS-klienter, der er anbefalet til brug af Datafordelerens WFS tjenester

 • Geoformater

  Datafordeleren understøtter filudtrækstjenester i følgende formater:

  • DSFL (DSF)
  • DGN8 (MicroStation Design V8)
  • DWG (Autocad)
  • DXF (Autocad)
  • ECW (ECW)
  • ESRIASCIIGRID (Ascii Grid)
  • GeoPackage (GPKG)
  • GEOTIFF (GeoTIFF)
  • GML321 (GML v3.2.1)
  • LIDAR (LAZ)
  • SHP (Esri Shape)
  • TAB (MapInfo)


  Det er hvert enkelt register, som specificerer, hvilket format en given tjeneste understøtter.

  Under tjenesten på DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde link til tjenestens servicekatalog, hvor formaterne er beskrevet.

 • Capability-fil

  Ved levering af tjenester i geoformater bliver URL'en til GIS-klienten leveret sammen med en Capability-fil. En Capability-fil giver informationer om hvad tjenesten indeholder.

  Under tjenesten på DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du finde link til tjenestens Capability-fil.

 • Versioner af webservices

  WMS bliver udstillet i OGC version 1.1.1 og 1.3.0  (PNG og JPEG format)

  WMTS bliver udstillet i OGC version 1.0.0

  WFS bliver udstillet i OGC version 2.0 (GML 3.2.1)

  WCS bliver udstillet i OGC version 1.0.0

Log på Datafordeleren