Gå til sidens indhold

Organisering af arbejdet med Grunddata

Øverste besluttende organ i governance for grunddata er Styregruppen for Grunddata, der understøttes af den underliggende governance med Registerforum, Anvenderforum og Arkitekturforum, se figur.

Governance Grunddata

Styregruppens formål og opgaver

Den fællesoffentlige styregruppe skal sikre en effektiv og koordineret drift, videreudvikling og anvendelse af Grunddata og Datafordeleren.

Styregruppen træffer beslutninger om principielle sager, der har væsentlig indflydelse på Grunddata og Datafordeleren. Styregruppen kan endvidere behandle bredere problemstillinger om Grunddata og deres sammenhæng til andre data. Styregruppen danner samtidig ramme for en overordnet strategisk dialog med anvendere af Grunddata.

I styregruppen foregår den nødvendige koordinering mellem registre, Datafordeleren og Grunddata på strategisk og forretningsmæssigt niveau, med henblik på at fastholde og udbygge sammenhængende Grunddata på Datafordeleren. Samtidig har styregruppen ansvar for at koordinere implementeringen af større ændringer af eksisterende Grunddata.

Styregruppen består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP
 • KOMBIT

Arkitekturforums formål og opgaver

Arkitekturen for Grunddata og Grunddatamodellen skal vedligeholdes og videreudvikles løbende. Arkitekturforum foretager kvalitetssikring og koordinering af tværgående arkitekturafklaringer for Grunddata, identificerer løsningsmuligheder og træffer beslutninger om blandt andet fælles retningslinjer og regler med sigte på at understøtte en ensartet og hensigtsmæssig arkitektur af Grunddata. Derved sikrer arkitekturforum sammenhængende, fælles it-arkitektur for Grunddata på tværs med mulighed for at eskalere særlige opmærksomhedspunkter til styregruppen for Grunddata.

Arkitekturforum vedligeholder Grunddatamodellen ved at godkende ændringer til datamodeller efter indstilling fra modelsekretariatet i SDFI.

Som en central del af den fællesoffentlige digitaliseringsindsats, er det afgørende, at arkitekturen for Grunddata er afstemt med de generelle fællesoffentlige arkitekturprincipper og anbefalinger.

Arkitekturforum består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • KL
 • Danske Regioner
 • ATP
 • KOMBIT

Anvenderforums formål og opgaver

I anvenderforum foregår koordineringen mellem centrale anvendere af Grunddata, registre, Grunddataorganisationen og Datafordeleren. Anvenderforum skal løbende drøfte distribution af Grunddata fra et anvenderperspektiv.

Derudover skal anvenderforum:

 • Drøfte og give input til langsigtede planer for udviklingen af Grunddata og Datafordeleren
 • Drøfte og give input til ændringer, der kommer i høring fra Change Advisory Board (CAB)
 • Afklare og indmelde ønsker og behov for udvikling af grunddata og Datafordeleren
 • Drøfte anvenderrettede sager i relation til Grunddata
 • Drøfte samt give sparring og input til anvenderrettede indsatser, herunder dokumentation, kommunikation, brugergrænseflader, supportprocesser og snitflader mellem systemer

Derudover har anvenderforum mulighed for at rejse sager om Datafordeleren eller Grunddata generelt.

Anvenderforum består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (formand)
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • KL med kommunal bisidder
 • Danske Regioner
 • Danmarks Statistik
 • E-nettet
 • ATP
 • Forsikring & Pension
 • KOMBIT
 • Repræsentant fra geodatabranchen
 • Repræsentant for OIS-distributørerne

Registerforums formål og opgaver

Registerforum er et tværgående organ, hvor sammenhængene mellem registrenes forvaltningssystemer og Datafordeleren kan koordineres på et forretningsmæssigt, operationelt og teknisk niveau. Herunder skal registerforum håndtere supportsamarbejdet mellem registre, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) og Datafordelerens leverandør. Registerforum er nedsat med at forretningsmæssigt forum med beslutningstagere til overordnet forretningsmæssig koordination og et underliggende teknisk forum til den mere operationelle og tekniske koordination.

Registerforum koordinerer samtidigt løbende datasammenhænge mellem registrene.

Registerforum består af repræsentanter fra følgende:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (formand)
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Indenrigsministeriet (CPR)
 • Skattestyrelsen
Log på Datafordeleren