Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik for Datafordeleren

Registermyndighederne er dataansvarlige for behandlingen af persondata i registrene hos Datafordeleren. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (herefter benævnes ”SDFI”), er ansvarlig for at drive Datafordeleren. SDFI indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du opretter dig som bruger på Datafordeleren. SDFI er i den forbindelse forpligtet til at overholde oplysningspligten over for dig som registreret i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen.

A) Kontaktoplysninger Datafordelerens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Såfremt du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller behandlingen af dine personoplysninger, som SDFI foretager, kan du rette henvendelse til Datafordelerens databeskyttelsesrådgiver (DPO), på følgende mail: dpo@kefm.dk eller telefon: 72 54 57 41.

B) Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for SDFIs behandling af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som SDFI har fået pålagt i henhold til Lov om Stedbestemt Information.

C) Kategorier af personoplysninger

SDFI behandler dine personoplysninger, når du opretter dig som bruger og tilgår Datafordeleren. Personoplysninger SDFI behandler i den forbindelse er brugeroplysninger og logdata. Logdata dækker over information vedrørende brugerinitierede handlinger og systemmæssige hændelser.

Derudover kan vi kontakte dig i tilfælde af en sikkerhedshændelse. I forbindelse hermed kan der ske behandling af følgende almindelige personoplysninger om dig til brug for løsning af konkrete sikkerhedshændelser:

  • Fornavn, efternavn, virksomhed, mailadresse og telefonnummer.

Af sikkerhedshensyn logger vi aktiviteter på Datafordeleren, hvor følgende personoplysninger indsamles om dig:

  • IP-adresser som skal whitelistes, brugernavne på web- og tjenestebrugere, der benyttes i en konkret sag og log af sessions.

D) Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen af dine brugeroplysninger er at give dig adgang til Datafordelerens services, for eksempel når du logger ind og når du skal bestille en tjeneste. Dine personoplysninger er vigtige for os, således at vi kan kontakte dig med henblik på at sikre en stabil drift, support, fejlfinding, fejlretning og sikkerhed.

Dine logoplysninger behandles med henblik på at opretholde systemets sikkerhed, herunder funktionalitet og tilgængelighed.

Derudover kan vi behandle dine bruger- og logoplysninger i forbindelse med ekstern revision.

E) Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger, såfremt vi er retligt forpligtet hertil, eksempelvis hvis dataene skal videregives til Rigsrevisionen, Datatilsynet eller der anmodes om aktindsigt.

Derudover videregives dine personoplysninger til registermyndighederne i tilfælde af at du benytter dig af en betalingsbelagt service.

F) Opbevaring af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger på Datafordeleren, bliver dine brugeroplysninger opbevaret, så længe du er bruger af systemet. Det betyder, at dine personoplysninger bliver behandlet indtil 1) du selv beder om at få disse slettet eller 2) såfremt du har været inaktiv bruger i 12 måneder. Brugeroplysninger slettes såfremt brugeren anmoder om dette.

Når du tilgår forskellige services på Datafordeleren behandles dine logdata. Dine logdata som er personhenførbare slettes af sikkerhedshensyn først efter 6 måneder, da der kan opstå behov for at identificere, hvilke services der er tilgået.

Dine rettigheder som registreret

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, hvad angår behandlingen af dine personoplysninger som anvender/bruger af Datafordeleren, kan du kontakte SDFI på følgende mail isk@sdfi.dk. Såfremt du har spørgsmål til behandling af registerdata, kan du kontakte den relevante registermyndighed – se punkt H om kontaktoplysninger.

Du har som registreret hos SDFI følgende rettigheder:

  • Ret til at anmode om indsigt (indsigtsret): Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
  • Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden Datafordelerens fastsatte almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Datafordelerens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

G) Retten til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, SDFI behandler dine personoplysninger på. Du finder informationer om Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk og kan kontakte dem på: dt@datatilsynet.dk.

H) Kontaktoplysninger for registermyndighederne (dataansvarlig)

Følgende registermyndigheder er dataansvarlige for Datafordeleren:

Danmarks Adresseregister (DAR)
Dataansvarlig: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Kontakt: adresser@sdfi.dk

Danmarks Fikspunktsregister
Dataansvarlig: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Kontakt: grf@sdfi.dk

Det Centrale Personregister (CPR)
Dataansvarlig: CPR-administrationen
Kontakt: dpo@sim.dk

Ejerfortegnelsen
Dataansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt: dpo@kefm.dk

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
Dataansvarlig: Erhvervsstyrelsen
Kontakt: dpo@em.dk eller 33 92 33 50

Bygnings og Boligregistret (BBR)
Dataansvarlig: Bolig og Forenklingsstyrelsen
Kontakt: dpo@em.dk eller 35 29 10 00

Ejendomsoplysninger (Matriklen og Ejendomsbeliggenhedsregistret)
Dataansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt: dpo@sdfi.dk eller72 54 57 41

Ejendomsvurdering (VUR)
Dataansvarlig: Vurderingsstyrelsen
Kontakt: DPO@UFST.dk

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
Dataansvarlig: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Kontakt: fod@sdfi.dk

Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR)
Dataansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt:  dpo@sdfi.dk eller 72 54 57 41

Matriklen (MAT)
Dataansvarlig: Geodatastyrelsen
Kontakt: dpo@sdfi.dk eller 72 54 57 41

Log på Datafordeleren