Gå til sidens indhold

Udbud: Informationsmøde 28. januar 2021

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) ønsker at gennemføre en yderligere opfølgende markedsdialog med henblik på at forberede genudbud af Datafordeleren, og indkalder derfor interesserede virksomheder til dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst bliver gennemført.

Forud for markedsdialogen afholder SDFE et samlet virtuelt informationsmøde for alle interesserede virksomheder. Information om informationsmødet kan findes i det elektronisk udbudssystem (Eu-supply).

Informationsmødet bliver afholdt torsdag den 28.01.2021 klokken 13:30-14:30. Link til mødet bliver fremsendt via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem.

SDFE vil på mødet præsentere opdaterede tanker omkring genudbuddet af den eksisterende Datafordeler og udviklingen af en moderniseret Datafordeler samt overordnet komme ind på de emner og spørgsmål, der kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder.

Tilmelding til informationsmødet skal ske via det det elektroniske udbudssystem, jævnfør link ovenfor med angivelse af navn på virksomhed og deltagere. Fristen for tilmelding er den 27.01.2021 klokken 16.00 (dansk tid).

Umiddelbart efter informationsmødet vil et oplæg med de emner og spørgsmål, som ønskes drøftet på dialogmøderne blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside (https://datafordeler.dk/udbud) samt i det elektroniske udbudssystem.
Tilsvarende vil referat af informationsmødet sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside samt i det elektroniske udbudssystem. Eventuelt yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort her.

Bilaterale dialogmøder

Hvis man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, bedes virksomheden via beskedmodulet i det elektroniske udbudssystem fremsende anmodning herom med følgende oplysninger:

  • Navn på virksomhed
  • Kontaktperson (navn, stilling, mail, telefon)
  • Erfaring med levering af sammenlignelige ydelser til større virksomheder/institutioner

Fristen for fremsendelse af anmodningen om deltagelse i dialogmøderne udløber med udgangen af fredag den 29.01.2021.

Møderne vil blive gennemført bilateralt og på dansk. Møderne vil være af 1-2 timers varighed. Virksomheden opfordres til at deltage med repræsentanter, som har konkrete erfaringer og kompetencer inden for de omfattede emner og spørgsmål, som vil blive offentliggjort, herunder med de pågældende ydelser af det kommende udbud. Endvidere opfordres virksomhederne til at medbringe specifik og tilrettelagt materiale til dialogmødet, og ikke generelt materiale i form af salgspræsentationer eller andet generiske materiale.

Af hensyn til SDFE’s ressourceforbrug forventer SDFE at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor. SDFE forbeholder sig retten til at anmode virksomhederne om at fremsende yderligere relevante virksomhedsoplysninger til brug for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indkaldt til deltagelse i markedsdialogen.

Dialogmøderne vil forventeligt blive afholdt i ugerne 5-6 og vil efter nærmere aftale foregå hos SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller virtuelt.

En eventuel udelukkelse fra at deltage markedsdialogen har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven. Prækvalifikationen af det kommende udbud gennemføres således helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med markedsdialogen alene er at opnå øget viden om og indsigt fra markedet på en række nærmere specificerede områder. Virksomheder, som ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, opfordres til at afgive skriftligt input, således at SDFE kan få gavn af alle relevante input fra markedet.

Efter afholdelse af dialogmøderne vil en opsamlingsrapport blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside samt i det elektroniske udbudssystem.

Datafordeleren

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for den fællesoffentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af Grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og kan løbe frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, blev afsluttet i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende Grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede genudbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende og en opfølgende markedsdialog.

SDFE forventer at udbuddet igangsættes primo april 2021 og opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

Log på selvbetjeningen