Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Begrebsliste

Er Datafordeleruniverset nyt for dig - kan vores begrebsliste forhåbentlig hjælpe dig på vej med at gennemskue forkortelser, og hvad der ligger i de forskellige begreber, der bliver anvendt.

Se begrebslisten i Excel-ark

Adgangskode

Kan være adgangskode for både webbruger (konto) og tjenestebruger (dataadgang).

Andre betegnelser for det samme: Password, kodeord

Adgangstype

Type af adgang der benyttes til at tilgå tjenester med: fri adgang, kendt bruger og godkendt bruger.

Administrationsportal

Portal som benyttes af registermyndighederne til blandt andet tildeling af adgange til begrænsede tjenester.

Anvender

Bruger som via eksterne systemer eller direkte kald henter og anvender data fra Datafordeleren.

Andre betegnelser for det samme: Bruger, Dataanvender

Adgangsbegrænsede tjenester

Adgang til tjenesten kræver at anvender anmoder om adgang, hvorefter registermyndigheden godkender og tildeler adgang.

Andre betegnelser for det samme: Begrænsede tjenester, begrænsede data, restricted services

Brugernavn

Der er både brugernavn for webbruger (konto) og for tjenestebrugere (dataadgang). Brugernavne genereres af systemet.

Andre betegnelser for det samme: User name, login navn

Certifikatadgang

Type af adgang, hvor der er benyttet et certifikat til at verificere adgang.

For eksempel: 

  • Webbrugere (MOCES eller POCES)
  • Tjenestebrugere (FOCES, VOCES)

Andre betegnelser for det samme: Applikationsbruger, certifikatbruger

Dataentitet

En forekomst af data om et forvaltningsobjekt på Datafordeleren. Eksempelvis data om en person, en virksomhed eller en ejendom.

Datafordeleren

Datafordeleren er et computersystem, som distribuerer data fra grunddataregistrene. Den fællesoffentlige Datafordeler er etableret som led i Grunddataprogrammet.
Datafordeleren skrives med stort.

Andre betegnelser for det samme: En datafordeler, DAF

Datamodeller

Datamodellen definerer, hvilke data der bliver stillet til rådighed på Datafordeleren. Dermed danner datamodellerne rammen om de tjenester, der kan udstilles.

Dataadgang (tjenestebruger)

Tjenestebrugeren anvendes til at tilgå de tre forskellige typer tjenester, Datafordeleren udstiller: webservices, filudtræk og hændelser.
Til tjenestener er der tre adgangsniveauer: fri adgang, kendt bruger og godkendt bruger.

Andre betegnelser for det samme: Tjenestebruger, tjenestebrugertype, applikationsbruger, adgang, adgangstyper, adgang til datasæt.

Dataadgang med brugernavn

Type af adgang, hvor der bruges brugernavn og adgangskode. Kan anvendes til tjenester, der kræver 'kendt bruger'

E-mail

Der er mange forskellige ord for e-mail - og de bliver desværre sjældent brugt konsekvent.

Andre betegnelser for det samme: e-mail-adresse,  email, e-mail, e-mail-adresse, e-postadresse

Emne

En overordnet og brugervendt kategorisering af alle tjenester udstillet via Datafordeleren og opdelt i 6 kategorier: Fast ejendom, Personer, Virksomheder, Adresser veje og områder, Landkort og geografi, Vand og klima.

Filudtræk

En type af datasæt, hvor brugeren kan downloade en fil fra Datafordeleren.

Andre betegnelser for det samme: Fildownload, download.

Format

Formatet af filer og output af et datasæt, for eksempel CSV, XML, JSON med flere.

Forvaltning

Den sammenhængende, databaserede udøvelse af offentlig myndighed i Danmark.

Forvaltningsobjekt

Forvaltningens repræsentation af det konkret - fysisk eller konceptuelt - eksisterende objekt (adresse, vandløb, virksomhed, udskrivningsgrundlag), som der udøves myndighed på, og som der derfor bliver opsamlet data om. Forvaltningsobjektet er en selvstændig helhed, der kan beskrives enkelt og har tilknyttet oplysninger. For eksempel kan forvaltningsobjektet ”Person” have tilknyttet følgende oplysninger: ”Navn”, ”CPRnummer” og ”Fødselsdato”.

Frie data

Data, der er frit tilgængelige, og hvor der ikke opkræves betaling. Registermyndigheden kan dog fastsætte vilkår for anvendelsen, og hvorvidt der er behov for at angive, hvem man er for at få adgang til data.

Andre betegnelser for det samme: Åbne data, Frit tilgængelige data.

Følsomme data

Data, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger som for eksempel personoplysninger.

Grunddata

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof.

Grunddatamodellen

Grunddatamodellen er én sammenhængende repræsentation af grunddata – en fælles datamodel.

Grunddataregister

En datasamling, der har til formål at indsamle og videreformidle data om forvaltningsobjekter, og som deltager i Grunddataprogrammet.

Grunddataprogram

Med grunddataprogrammet er de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne samlet under det fælles begreb grunddata.
Datafordeleren er organiseret under grunddataprogram 7 (GD7).

Andre betegnelser for det samme: GD.

Hændelse

En type af tjeneste der gør det muligt at abonnere på hændelser i et datasæt i form af information om, at en id er ændret, tilføjet eller slettet.

En hændelse er, når der sker noget. I et grunddataregister betyder det, at der sker en ændring af data. En hændelse kan således være resultatet af et trin i en forvaltningsproces (også omtalt som en forretningsproces), som opdaterer data i et register.

Andre betegnelser for det samme: Event.

 

Konto (webbruger)

I langt de fleste tilfælde kræver anvendelse af datasæt, at man logger ind på Datafordeler. Brugere skal derfor have en webbruger (konto), der oprettes første gang man logger ind på Selvbetjeningsportalen.

Andre betegnelser for det samme: Profil, webbruger, brugerkonto.

Kortforsyningen

Er ikke et Register, men derimod en distributionsplatform fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der indeholder data fra flere forskellige Registre.

Log ind

Når man logger ind via sin konto.

Andre betegnelser for det samme: Log på.

Log ud

Når man logger ud via sin konto.

Andre betegnelser for det samme: Log af.

Metadata

Informationer om data.

Metode

Anvendes i sammenhæng med REST services, hvor termen metode beskriver en specifik URL, som kan kaldes med parametre for at få et returdatasæt.

NemID

Samlet betegnelse for alle certifikatttyper.

Andre betegnelser for det samme: Certifikat, medarbejdercertifikat, personligt certifikat, MOCES, FOCES, VOCES.

NemLog-in systembruger

Bruger der er logget ind via NemID.

Andre betegnelser for det samme: Klient, systembruger, web service consumer.

Opret konto

Der bliver oprettet en konto første gang, man logger ind via sit NemID.

Andre betegnelser for det samme: Opret brugerkonto, Registrér.

Parameter

Værdi som angives ved kald af en metode med det formål at afgrænse returdatasættet fra metoden.

Register

It-system, som leverer grunddata til Datafordeleren. For eksempel CVR, CPR, DAGI og Stednavne.

Registermyndighed

Myndighed, som har ressort over et eller flere af de Registre, der leverer Grunddata til Datafordeleren. Erhvervsstyrelsen er et eksempel på en Registermyndighed.
Tjenester der udstilles via Datafordeleren ejes altid af én registermyndighed.

Andre betegnelser for det samme: Datamyndighed, myndighed, udgiver.

REST service

Tjeneste i form af RESTful webservice som via Datafordeleren udstiller en eller flere metoder til dataanvendere.

Andre betegnelser for det samme: REST tjeneste, REST webservice.

Returdatasæt

Samling af attributter fra en eller flere dataentiteter som returneres til dataanvenderen ved kald af en metode.

Selvbetjeningsportal

På Datafordelerens selvbetjeningsportal oprettes webbrugere og tjenestebrugere. Derudover kan der oprettes abonnementer på filudtræk og hændelser.

Sikker e-mail

For at beskytte følsomme/personlige informationer kan oplysninger fremsendes i krypteret form via sikker e-mail.

Sikkerhedszone 0

Andre betegnelser for det samme: S0, Z0, zone 0.

Sikkerhedszone 5

Andre betegnelser for det samme: S5, Z5, zone 5.

Til fri brug

Adgang til data, som ikke kræver log ind.

Tjeneste

Samlet betegnelse for de tjenester Datafordeleren udstiller i form af: Webservices, filudtræk og hændelser.

Tjenesterne giver adgang til grunddata, som  består af en lang række "datasæt" fra forskellige registermyndigheder.

Andre betegnelser for det samme: Datasæt, service, app, Webservice, Data set.

Webbruger (konto)

Webbruger benyttes til at få adgang til Datafordelerens selvbetjeningsportal, hvor man opretter og administerer tjenestebrugerne (dataadgange).

Webservice

En type af datasæt der udstilles via en tjeneste i form af en webservice.
Webservice omfatter tjenestetyperne (REST, WFS, WMS, WMTS, WCS, TMS), der giver anvenderen mulighed for at lave online opslag på data fra Datafordeleren.